szukaj w serwisie

Wybierz interesującą Ciebie frazę i dowiedz się więcej
menu
polityka środowiskowa
Strona główna  ›  Oferta  ›  Ogólne warunki umów-zleceń kontraktowego montażu elektronicznego

Ogólne warunki umów-zleceń kontraktowego montażu elektronicznego

drukuj stronę

Ogólne warunki umów-zleceń kontraktowego montażu elektronicznego
realizowanego przez „TECHNO-SERVICE” S.A.
Centrum Ekologicznego Montażu Podzespołów Elektronicznych TSTRONIC

I. Postanowienia  ogólne

 1. Poniższe ogólne warunki umów-zleceń kontraktowego montażu elektronicznego obejmują wszelkie obecne i przyszłe stosunki prawne, wynikające z umów zawartych przez  „TECHNO-SERVICE” S.A. Centrum Ekologicznego Montażu Podzespołów Elektronicznych TSTRONIC, zwanego dalej Wykonawcą, z podmiotem zlecającym wykonanie usług, zwanym dalej Zleceniodawcą.
 2. Realizacja usługi przez Wykonawcę polega na wykonaniu jednego lub kilku zadań łącznie, związanych z kompleksowym, kontraktowym montażem podzespołów elektronicznych, zwanych dalej produktami, z niżej wymienionego zakresu:

  -     projektowanie obwodów drukowanych oraz weryfikacja projektów pod kątem 
        spełnienia wymagań kompatybilności elektromagnetycznej EMC i integralności 
        sygnałowej SI (Signal Integrity) za pomocą oprogramowania firmy 
        MENTOR GRAPHICS – PADS PCB Design Solutions,
  -     wyprodukowanie obwodów drukowanych (PCB),
  -     zakup komponentów,
  -     montaż SMT i THT w technologii bezołowiowej lub ołowiowej,
  -     uzupełniający montaż mechaniczny,
  -     nakładanie powłok ochronnych,
  -     testowanie i uruchamianie pakietów,
  -     etykietowanie  - w tym techniką PICK&PLACE,
  -     montaż podzespołów w obudowach*,
  -     pakowanie*,
  -     wydruk instrukcji obsługi**,
  -     dostawę w dowolne miejsce**,
  -     wspomaganie inżynierskie w zakresie:
         - projektowania uzupełniającego (np. układy zasilania),
         - wytwarzania oprogramowania, w tym programowanie mikrokontrolerów,
         - badania na spełnianie norm i certyfikacji urządzeń (znak CE),
         - rewitalizacji urządzeń, w tym przechodzenie na materiały i 
            technologie proekologiczne,
         - napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych zmontowanych podzespołów.

  * materiały typowe, kupione na rynku, dostarczone przez Klienta, bądź wyprodukowane
  specjalnie dla produktu przez inną wyspecjalizowaną firmę**
  ** usługi realizowane w kooperacji z innymi wyspecjalizowanymi firmami

 3. Stosunki umowne realizacji kompleksowej usługi kontraktowego montażu elektronicznego opierają się na niniejszych „Ogólnych warunkach umów-zleceń kontraktowego montażu elektronicznego realizowanego przez „TECHNO-SERVICE” S.A. Centrum Ekologicznego Montażu Podzespołów Elektronicznych TSTRONIC” o ile umowa-zlecenia zawarte pomiędzy WykonawcąZleceniodawcą nie stanowi inaczej.
 4. Wszelkie odstępstwa lub modyfikacje od „Ogólnych warunkach umów-zleceń kontraktowego montażu elektronicznego realizowanego przez „TECHNO-SERVICE” S.A. Centrum Ekologicznego Montażu Podzespołów Elektronicznych TSTRONIC” wymagają        w każdym takim wypadku, pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 5. Informacje zawarte w naszych kalkulacjach, cennikach, broszurach i innych ogólnie dostępnych nośnikach, wynikają z naszego doświadczenia i fachowej wiedzy i są wyłącznie zaproszeniem do rokowań w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Korespondencja handlowa, uzgodnienia i dokumenty mogą być przekazywane pocztą jak również w formie elektronicznej, w tym faksem.
 7. Za umowę wiążącą obie strony uważa się pisemne zlecenie wykonania usługi potwierdzone również pisemnie przez Wykonawcę, przy czym wiążące są ustalenia przekazane w potwierdzeniu wykonania zlecenia.
 8. Wykonawca  nie jest autorem (projektantem) montowanych podzespołów – wykonuje jedynie usługę na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zleceniodawcę i zgodnie z normą IPC-A-610D PL klasa II. Stąd też nie odpowiada za poprawność działania i ewentualne skutki użycia zmontowanych podzespołów.

      
II. Realizacja umowy, dokumentacja produktu

 1. Realizacja umowy odbywa się na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę  w formie elektronicznej, np. e-mailem, na nośnikach CD, DVD itp.
 2. Dokumentacja składa się z:
  • listy komponentów w formie pliku xls,
   - gdzie kolejne kolumny powinny zawierać:
       - liczbę porządkową,
       - desygnatory,
       - stronę laminatu (TOP, BOTTOM),
       - oznaczenie elementu podane przez producenta,
       - nazwę producenta elementu,
       - indeks elementu u Zleceniodawcy,
       - ilość,
       - dostawcę elementu sugerowanego przez Zleceniodawcę (Wykonawca,
         Zleceniodawca, Dostawca zew.
   )
       - opcjonalnie - indeks u dostawcy elementu,
       - opcjonalnie - dopuszczalne zamienniki określone przez Zleceniodawcę:
           - oznaczenie elementu podane przez producenta zamiennika,
           - nazwę producenta zamiennika,
           - sugerowany dostawca zamiennika,
           - indeks u dostawcy zamiennika,
       - opcjonalnie – ewentualne uwagi,
  • rysunków montażowych w formie plików PDF
  • odpowiednio:
   - plików Pick&Place (SMT)
   - plików Gerber i Excellon oraz karty technologicznej dla obwodu drukowanego 
     (formularz karty technologicznej do pobrania pod adresem 
     http://zwod.technoservice.com.pl),
   - plików Gerber (szablon),
   - instrukcji montażowych w formie plików PDF (w przypadku szczególnych
     wymagań Zleceniodawcy),
   - instrukcji testowania i funkcjonalnego uruchamiania w formie plików PDF,
   - instrukcji pakowania oraz dotyczących innych wymagań Zleceniodawcy
     w formie pliku PDF.

  Wykonawca akceptuje również inne formy dokumentacji lecz wymaga to dodatkowych kosztów w przygotowaniu dokumentacji technologicznej – skutkującej indywidualną wyceną dla Zleceniodawcy.

 3. Tak przekazana przez Zleceniodawcę dokumentacja oznaczana jest unikatowym identyfikatorem Wykonawcy. Identyfikator dokumentacji podawany jest każdorazowo   na potwierdzeniu wykonania zlecenia.
 4. Na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zleceniodawcę, Wykonawca przygotowuje szczegółową dokumentację technologiczną, ustalającą użyte materiały, sekwencję operacji i sposób wykonania danego zlecenia.
 5. Jakakolwiek zmiana w przekazanej przez Zleceniodawcę  dokumentacji, może nastąpić jedynie z jego inicjatywy lub za jego zgodą. Oznacza to każdorazowo zmianę identyfikatora i konieczność wykonania nowej dokumentacji technologicznej, co może oznaczać zmianę warunków realizacji zlecenia, w tym ceny jednostkowej produktu. W przypadku, gdy zmiany w dokumentacji dotyczą elementów elektronicznych o długim terminie dostawy lub zmian technologii wymagających po stronie Wykonawcy odpowiednich przygotowań, Zleceniodawca winien uwzględnić stosowne wyprzedzenie czasowe. O powyższym Wykonawca zawiadomi pisemnie Zleceniodawcę.
 6. Przy wznawianiu zleceń Zleceniodawca zobowiązany jest podać identyfikator dokumentacji na podstawie której ma zostać wykonane dane zlecenie.


III. Materiały i elementy elektroniczne

 1. Wykonawca zapewnia kompletację dostaw oraz magazynowanie materiałów i elementów elektronicznych niezbędnych do realizacji produktów.
 2. Materiały i elementy elektroniczne kupowane są z uwzględnieniem tzw. nadmiaru technologicznego z dokładnością do najmniejszego opakowania zbiorczego, oferowanego przez danego producenta (taśmy, listwy, itp.).
 3. Nadmiar technologiczny oznacza:
      -  tzw. „rozbieg” o długości min. 35cm dla elementów pasywnych
         dostarczanych w taśmach 8 mm
  , z uwzględnieniem 3% nadwyżki
         w stosunku do ilości określonej w dokumentacji – lecz nie mniej niż 10 szt.
      -  w przypadku elementów dostarczonych w taśmach szerszych niż 8 mm
          z uwzględnieniem 3% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji –
          lecz nie mniej niż 5 szt.
      -  w przypadku elementów dostarczonych w listwach:
             - dla obudów typu SO, z uwzględnieniem 3% nadwyżki w stosunku do ilości
               określonej w dokumentacji - lecz nie mniej niż 5 szt.
             - dla obudów typu TSSOP, z uwzględnieniem 5% nadwyżki w stosunku 
               do ilości określonej w dokumentacji - lecz nie mniej niż 10 szt.
             - dla pozostałych, z uwzględnieniem 5% nadwyżki w stosunku do ilości 
              określonej w dokumentacji - lecz nie mniej niż 5 szt.
      -  w przypadku elementów dostarczanych w tackach, z uwzględnieniem
          0,5% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji -
          lecz nie mniej niż 1 szt. (w przypadku dużej wartości cenowej elementu –
          uzgodnienia indywidualne)
      -  w przypadku elementów przewlekanych, z uwzględnieniem 1% nadwyżki 
         w stosunku do ilości określonej w dokumentacji - lecz nie mniej niż 5 szt., 
         zaś w przypadku złącz lub elementów mechanicznych – 3% nadwyżki
         w stosunku do ilości określonej w dokumentacji, lecz nie mniej niż 10 szt.
      -  komponenty specyficzne, dedykowane – uzgodnienia indywidualne,
         lecz nie mniej niż 1 szt. elementu nadwyżki
      -  obwody drukowane – 100% dobrych i wyłącznie pełne panele
         (bez wykreśleń)
 4. Realizacja produktu może się odbywać w części lub całości z materiałów powierzonych, dostarczonych przez Zleceniodawcę z tym, że:
      - elementy elektroniczne muszą być dostarczone zgodnie z zapisami zawartymi 
        w punktach 2,3,
      - w przypadku taśm, takie same elementy dostarczane są w jednym kawałku,
      - elementy winny być dostarczone w zadeklarowanych, oryginalnych opakowaniach 
        zbiorczych producenta – zmiana typu opakowania zbiorczego powoduje 
        konieczność zmiany u Wykonawcy dokumentacji technologicznej,
        co powoduje dodatkowe koszty,
      - wszystkie elementy związane z realizacją danego produktu, dostarczane są
         w jednej dostawie, w uzgodnionym terminie.
 5. Wykonawca zapewnia staranny nadzór nad elementami przeznaczonymi na potrzeby realizacji produktów Zleceniodawcy. W szczególności polega on na:
      - wydzieleniu i oznakowaniu kodem Zleceniodawcy specjalnej strefy w magazynie, 
        wyłącznie na materiały i elementy używane w związku z realizacją produktów
        Zleceniodawcy,
      - przechowywaniu poszczególnych materiałów w osobnych pojemnikach na
        materiały wyłącznie dla danego produktu i na materiały wspólne, używane
        do wykonywania kilku produktów,
      - oznakowanie każdego z opakowań zbiorczych kodem paskowym, umożliwiającym
        śledzenie ruchu materiału podczas wykonywania zlecenia,
      - wydawaniu elementów na produkcję zgodnie z dokumentacją technologiczną oraz
        ponowne magazynowanie ww. sposób elementów niewykorzystanych
        (pozostałych) po wykonaniu danego produktu.
 6. Zleceniodawca uprawniony jest raz na kwartał, po uprzednim uzgodnieniu terminu, do kontroli elementów i materiałów gromadzonych w związku z realizacją jego produktów.
 7. Pełnowartościowe materiały i elementy elektroniczne gromadzone przez Wykonawcę bądź jego dostawców lub pozostałe w związku z realizacją zlecanych produktów, między innymi wynikające ze zmian w dokumentacji, zmian w ilości zamawianych produktów itp., a nieużyte w procesie realizacji produktów Zleceniodawcy, są magazynowane na potrzeby Zleceniodawcy w uzgodnionym terminie lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące. Po upływie tego okresu podlegają one, z zastrzeżeniem punktu 8, sprzedaży do Zleceniodawcy po uzgodnionych cenach tych materiałów i elementów oraz terminach płatności oraz są stawiane do jego dyspozycji.
 8. Sprzedaży opisanej w punkcie 7 nie podlegają materiały pozostałe z tzw. nadwyżek technologicznych, niewykorzystanych w procesie realizacji zlecenia – są one wliczone w cenę realizacji danej partii produktu.
 9. Zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru materiałów i elementów elektronicznych pozostawionych do jego dyspozycji, w terminie 7 dni od powiadomienia, w przeciwnym wypadku Wykonawca dokona wysyłki ww. materiałów i elementów na adres siedziby i koszt Zleceniodawcy. Faktura VAT wystawiana jest z datą postawienia ww. materiałów i elementów do dyspozycji Zleceniodawcy, loco magazyn Wykonawcy.
 10. W przypadku dostawy przez Zleceniodawcę obwodów drukowanych (niewyprodukowanych w Zakładzie Wytwarzania Obwodów Drukowanych „Techno-Service” S.A.), Zleceniodawca winien uzgodnić z Wykonawcą wymiar panelu w jakim PCB powinny zostać wyprodukowane, w celu uniknięcia rozbieżności w możliwościach technologicznych montażu.
 11. Zleceniodawca zobowiązany jest dołączyć każdorazowo do dostarczonych materiałów i elementów specyfikację, zawierającą oznaczenia użyte w dokumentacji. Wszelkie odstępstwa od uzgodnionych warunków dostawy materiałów i elementów elektronicznych muszą być między ZleceniodawcąWykonawcą  uzgodnione pisemnie.
 12. W sytuacji, gdy Zleceniodawca nie dotrzyma zadeklarowanego terminu dostawy elementów lub dostarczy elementy w sposób inny niż opisany w punktach 2,3,4 i 11, potwierdzony pierwotnie Zleceniodawcy termin realizacji jego zlecenia, zostaje automatycznie anulowany bez względu na ilość dni opóźnienia w dostawie materiałów oraz ilość materiału, która nie została dostarczona. W tej sytuacji Wykonawca dołoży wszelkich starań w oparciu o wolne moce produkcyjne, aby bezzwłocznie wyznaczyć Zleceniodawcy minimum dwa, nowe terminy realizacji jego zlecenia. Zleceniodawca zobowiązany jest do wyboru jednego z nich. Brak wyboru upoważnia Wykonawcę do rozwiązania umowy z winy Zleceniodawcy.


IV. Tolerancja ilościowa

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do tolerancji ilościowej +10/-5% wytworzonego dla Zlecającego produktu, w przypadku zamówienia na obwody drukowane (PCB) układane      w panel. Zakładana tolerancja ilościowa wynika z technologii wytwarzania obwodów drukowanych. W przypadku, gdy wytworzona zostanie mniejsza lub większa ilość sztuk w granicach ww. tolerancji, niż zamówiono, Zleceniodawca dokona zapłaty zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonego produktu. Powyższe nie stanowi nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
 2. Zleceniodawca w składanym zapytaniu ofertowym i zamówieniu, może zastrzec sobie realizację zamówienia na PCB z tolerancją ilościową +0/-0%, skutkującą indywidualną wyceną dla Zleceniodawcy.


V. Ceny i warunki płatności

 1. Podawane przez Wykonawcę ceny są cenami netto bez podatku od towaru i usług (VAT), EXW, loco magazyn Wykonawcy – Gdańsk, ul. Benzynowa 19.
 2.  Wykonawca zastrzega sobie prawo do żądania do zmiany ceny w przypadku:
      - zmian w dokumentacji,
      - zmian ilości w zamówieniu,
      - zmian powyżej 3% cen materiałów lub kursów walut (EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD)

      O powyższym fakcie Wykonawca powiadomi Zleceniodawcę.
 3. Wykonawca po otrzymaniu zamówienia wystawi Zleceniodawcy fakturę zaliczkową Proforma, która stanowić będzie przedpłatę na elementy, uzgodnioną ze Zleceniodawcą.
 4. Płatność następuje w terminie i na rachunek bankowy wymieniony w danej fakturze VAT.
 5. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu całości należności wymienionej na fakturze VAT na konto Wykonawcy.
 6. W przypadku przekroczenia przez Zleceniodawcę terminu zapłaty naliczone zostaną odsetki ustawowe.
 7. W przypadku zwłoki w zapłacie przekraczającej 14 dni, Wykonawca naliczać będzie odsetki w podwójnej wysokości, a także może spowodować wstrzymanie realizacji kolejnych zleceń. O powyższym fakcie Wykonawca pisemnie powiadomi Zleceniodawcę.


VI. Termin wykonania

 1. Wykonawca  w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia na konkretną partię produktu określa graniczny i prawdopodobny termin wykonania zlecenia.
 2. Wykonawca po zgromadzeniu kompletu materiałów i elementów elektronicznych niezbędnych do wykonania zlecenia bezzwłocznie powiadamia Zleceniodawcę i realizuje montaż zamówionej partii produktu w uzgodnionym ze Zleceniodawcą terminie.


VII. Dostawa

 1. Wykonawca niezwłocznie, poinformuje pisemnie Zleceniodawcę o wykonaniu zamówionej partii produktu.
 2. Za termin realizacji zamówienia uważa się datę postawienia do dyspozycji Zleceniodawcy, loco magazyn Wykonawcy, danej partii produktu.
 3. Dostawa odbywa się niezwłocznie na koszt i ryzyko Zleceniodawcy w sposób uzgodniony w zamówieniu i potwierdzeniu wykonania danego produktu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia.
 4. Z chwilą odbioru produktu przez przewoźnika lub Zleceniodawcę przechodzą na Zleceniodawcę  korzyści i ciężary związane z rzeczą, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia produktu.
 5. Opóźnienie odbioru produktu w przypadku odbioru własnego Zleceniodawcy lub odmowy odbioru przez przewoźnika wskazanego w potwierdzeniu zamówienia, upoważnia  Wykonawcę do naliczenia kar umownych, w wysokości 0,5% wartości netto danej partii za każdy dzień magazynowania lecz nie mniej niż 100 PLN. Nieodebranie przedmiotu dostawy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, licząc od daty ustalonego w umowie terminu realizacji, upoważnia Wykonawcę do przekazania przedmiotu dostawy jako odpad na wysypisko śmieci. Kosztami powstałymi z tego tytułu obciążany zostanie Zleceniodawca. Powyższa sytuacja nie zwalnia Zleceniodawcy  z obowiązku zapłaty za faktury VAT wystawione mu przez Wykonawcę oraz ww. kar umownych.
 6. Standardowo:
      a. każdy produkt indywidualnie będzie oznakowany przez Wykonawcę naklejką 
          samoprzylepną (stickers), zawierającą indywidualny numer oraz tydzień i rok
          produkcji produktu oraz technologię wytwarzania (Pb,  Pb ),
      b. każdy produkt z osobna owinięty zostanie w folię bąbelkową i będzie
          zapakowany w karton z przekładkami (opakowanie zbiorcze),
      c. każde opakowanie zbiorcze w dostawie posiadać będzie między innymi
          następujące oznaczenia:
          - nazwę Wykonawcy,
          - nazwę podzespołu podaną przez Zleceniodawcę (typ pakietu),
          - numer zamówienia,
          - datę produkcji,
          - ilość sztuk w opakowaniu,
      d. dla każdej dostawy, osobno dla każdej partii produktu, wystawione zostanie
          świadectwo jakości zawierające między innymi:
          - numer świadectwa i datę jego wystawienia,
          - nazwę Wykonawcy,
          - nazwę podzespołu podaną przez Zleceniodawcę (typ pakietu),
          - numer zamówienia,
          - identyfikator dokumentacji,
          - ilość sztuk w partii z podaniem zakresu identyfikatorów produktów,
            których świadectwo dotyczy,
          - rodzaj przeprowadzonej kontroli końcowej,
          - identyfikator osoby wystawiającej świadectwo.
 7. Opakowanie standardowe wliczone jest w cenę produktu.
 8.  Wykonawca odpłatnie dokona oznakowania i zapakowania w sposób inny niż standardowy.
 9. Materiał opakowaniowy, środki ochrony i pomocnicze środki transportowe nie podlegają zwrotowi,  o ile nie zostanie to uzgodnione inaczej.
 10. Zdarzenia spowodowane siłą wyższą (wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, powodzie, pożary, wybuchy, strajki itp., które w całości lub w części uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, a także brak stabilnego działania sieci internetowej i sprawnego działania komputerów) uprawniają Wykonawcę do przesunięcia terminu dostawy o czas trwania odpowiedniego ograniczenia i o stosowny okres potrzebny do wznowienia ruchu. O zmianie terminu dostawy Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zleceniodawcę.


VIII. Odbiór i gwarancja

 1.  Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na swoje usługi oraz 12 – miesięcznej gwarancji na zamontowane komponenty elektroniczne.
 2. Okres gwarancji biegnie od daty postawienia produktu do dyspozycji Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem punktu 4c.
 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne, a nie wady, które są skutkiem eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub użytkowania odbiegającego od warunków klimatycznych występujących w umiarkowanej strefie klimatycznej lub poddania towaru działaniu szkodliwych czynników zewnętrznych nie występujących podczas normalnej eksploatacji (np. opary, nadmierne drgania). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji na poszczególne komponenty jest również wyłączona, jeżeli komponenty elektroniczne mają parametry pracy nie mieszczące się w parametrach określonych przez ich producenta.
 4. a.    Każda partia produktu dostarczona przez Wykonawcę zostanie, pod rygorem
         utraty prawa do jej zwrotu w całości oraz ponownej kontroli i naprawy,
         poddana przez Zleceniodawcę, w przeciągu 2 dni roboczych,
         statystycznej kontroli wstępnej obejmującej:
         - sprawdzenie zgodności z potwierdzeniem zamówienia i dokumentacją,
         - sprawdzenie zgodności montażu z normą IPC-A-610D PL klasa II,
         - sprawdzenie elementów i materiałów dostarczonych przez Wykonawcę,
           zgodnie z poziomem AQL (według normy PN-ISO 28591 wersja 2005 –
           Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną)  określonym 
           dla każdego produktu
  b.   w przypadku negatywnego wyniku określonej w punkcie 4a kontroli
        Zleceniodawca bezzwłocznie składa pisemną reklamację i odsyła, zgodnie           
        z  zapisami punktu 5, całą partię do ponownej weryfikacji i naprawy
  c.   datą dostarczenia produktu, jest data faktycznej dostawy, która pomyślnie
        przeszła kontrolę wymienioną w punkcie 4a.
 5. Zleceniodawca dokonuje reklamacji dostarczonego przez Wykonawcę produktu w formie 
  pisemnej.
 6. Pisemna odpowiedź Wykonawcy  na reklamację zostanie przedstawiona Zleceniodawcy w okresie 5 dni roboczych od daty możliwości weryfikacji reklamacji (pisemna reklamacja oraz przesłany przez Zleceniodawcę  produkt i/lub zdjęcie usterki).
 7.  W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dokona naprawy wadliwych produktów oraz  ich dostawy do siedziby Zleceniodawcy, w uzgodnionym terminie, na własny koszt. Wykonawca ponosi również koszty wcześniejszej dostawy wadliwych produktów z siedziby Zleceniodawcy.
 8. Naprawa reklamacyjna dokonana przez Zleceniodawcę we własnym zakresie może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Wykonawcy, z tym, że Wykonawca  zostanie obciążony kosztami tej naprawy na poziomie nie odbiegającym od rynkowego.
 9. W przypadku opóźnienia przekraczającego 5 dni roboczych w terminie naprawy określonym w punkcie 7, upoważnia Zleceniodawcę do dokonania naprawy wadliwych produktów we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy, przy czym koszt naprawy nie może być wyższy niż koszt wykonania danych produktów, plus koszt transportu.


IX. Tajemnica handlowa

 1. WykonawcaZleceniodawca zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących warunków umowy oraz przekazanych przez Zleceniodawcę informacji dotyczących produktów oraz technologii, które jedna ze stron pozyskała w trakcie współpracy, a które nie zostały upublicznione.
 2. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności by w sposób odpowiedni zabezpieczyć zarówno wzorce produktów jak i dokumentację technologiczną dotyczącą  produktów przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Wykonawca zapewnia, iż zarówno wzorce produktów oraz dokumentacja technologiczna jak i ich fragmenty nie zostaną w żaden sposób wykorzystane w pracach nie zleconych przez Zleceniodawcę zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni przez Wykonawcę.
 4. Informacje poufne, o których mowa powyżej mogą podlegać ujawnieniu w sytuacji, gdy Zleceniodawca wyrazi pisemną zgodę na ich ujawnienie bądź, gdy ich ujawnienie odbywa się na żądanie uprawnionych organów państwowych, posiadających odpowiednią legitymację ustawową, nadto gdy ujawnienie w niezbędnym zakresie wynika z istoty czynności związanych z realizacją Umowy (np. zamówienie składane dostawcom, informacje zawarte w listach przewozowych, w przelewach bankowych itp.).
 5. Powyższe ustalenia obowiązują przez cały czas wytwarzania danego produktu przez Wykonawcę oraz przez okres 1 roku od daty zakończenia jego wytwarzania.


X. Postanowienia końcowe

 1. Miejscem właściwości sądowej w przypadku sporu dla obu stron umowy jest sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 2. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową strony będą dążyć do ugodowego załatwienia sporu.
 3. Dla wszystkich stosunków prawnych pomiędzy ZleceniodawcąWykonawcą zastosowanie mają przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Copyright © 2006 Centrum Ekologicznego Montażu Podzespołów Elektronicznych TSTRONIC